Domů · Úvahy, rozhovory · Jazyk uživatelů stránek dargorath.net

Jazyk uživatelů stránek dargorath.net

1. Úvod Jazyk uživatelů internetu je velmi různorodý, často se liší v dílčích zájmových skupinách, které se sdružují okolo jednotlivých internetových portálů. V této práci bych rád podrobil analýze internetový portál pro příznivce her v přírodě s pseudohistorickou tematikou. Jedná se o stránky www.dargorath.net, které mají v současné době přibližně 300 stálých uživatelů. Většinou se jedná o středoškolské nebo vysokoškolské studenty ve věku od čtrnácti do šestadvaceti let. Jazyk návštěvníků těchto stránek je výjimečný díky několika vlivům, které na něj bezprostředně působí. Krom charakteristických rysů internetové komunikace se zde projevuje velmi silný vliv fantastické literatury a herní terminologie. Zkoumané texty jsou dialogické i monologické: dílem záznamy z komunikací uživatelů v rámci diskusního fóra, dílem předem připravené články, jejichž cílem je informovat zájemce o uskutečněných či chystaných akcích, podávat rady a návody a prezentovat rozličné názory. 2. Stránky dargorath.net Vybrané stránky se věnují fenoménu „hraní her na hrdiny na živo“ – tento překlad vychází z anglického výrazu „larp“, což je zkratka pro výraz „live action role playing“. Jedná se o způsob zábavy, derivovaný z tzv. „rpg“ (tedy „role playing games“ – volně přeloženo her na hrdiny)), což jsou stolní hry, jejichž podstatou je vžití se do imaginární role a vytvoření příběhu za pomoci tohoto imaginárního charakteru a vypravěče. Hry na hrdiny bývají nejčastěji situovány do fikčních světů, mají velmi blízko k literárním žánrům fantasy a sci-fi. Hry na živo jdou však ještě dále – namísto hraní u stolu se hráči přesouvají do terénu, který odpovídá vybranému příběhu hry a hrají své postavy jako spontánní divadlo – v kostýmech a dle smluvených pravidel. Nejběžnější podoba těchto her bývá označována jako „dřevárna“ či dřevěná bitva - valná část hry je totiž založena na soubojích s maketami historických zbraní. Autoři stránek se snaží o vytvoření centra informací pro příznivce tohoto druhu zábavy, zejména pro účastníky a pořadatele her na Moravě. Podobně jako jiné internetové portály nabízí uživatelům širokou škálu možností komunikace. Jazyk, který při tom uživatelé stránek užívají je ovlivněn několika aspekty: předně povahou internetového média jako takového, která výrazně ovlivňuje způsob komunikace; dále jsou to nářeční vlivy, působící na jazyk jednotlivých uživatelů, míra jejich vzdělání, značně pak do jazykového diskurzu zasahuje společný zájem uživatelů – tedy hraní her v přírodě a žánr fantasy, který je nejčastější inspirací pro výběr prostředí a zápletek dílčích herních příběhů. 3. Možnosti komunikace v rámci portálu Návštěvníci stránek mají k dispozici několik základních druhů komunikace spojených s funkcemi internetových portálů obecně. Nejjednodušším způsobem výměny informací je tzv. „shout box“, což je jednoduchý seznam krátkých „výkřiků“, dostupný všem návštěvníkům ihned na úvodní stránce. Je to prostor pro vzkazy povšechního rázu, jedná se většinou o pozdravy či přání, které mohou, ale nemusí být adresovány přímo konkrétním osobám. O mnoho rozsáhlejší je systém diskusního fóra, který umožňuje tematické větvení, vkládání obrázků, hypertextových odkazů apod. Primárně slouží k diskuzím na konkrétní témata. Dále mohou uživatelé stránek využívat tzv. „interní poštu“, což je systém určený k zasílání zpráv, podobný emailové korespondenci. Funguje však pouze v rámci těchto internetových stránek, a to většinou k rychlé osobní domluvě. Posledním typem komunikace, realizovatelné skrze zmiňovaný internetový portál, jsou komentáře, které mohou uživatelé připojovat ke všem publikovaným textům na stránkách. Mohou se tak vyjádřit k recenzím, návodům či pozvánkám, informovat se či projevit svůj vlastní názor. Z výše uvedených způsobů komunikace, resp. z jejich funkce vyplývá i rozdílnost užitého jazyka. Zatímco výrazy užité v „shout boxu“ jsou spíše familiární, neadresné a nemají valnou informační hodnotu (např. „hele nevite nekdo proc se sakra nemuzu odhlasit? “)), diskusní příspěvky ve fórech jsou tematické a často i rozsáhlejší. Jejich informační hodnota je vyšší, často se k tématům vyjadřují zkušení hráči. Zakladatelé fór se většinou snaží vyřešit určitý problém formou diskuze či ankety. Objevují se zde odborné výrazy a nezřídka se zde uplatňuje široká slovní zásoba z prostředí samotných her („No vidím, že v diskuzi o obalování se nic nového nedovíme - zkusíme si teda zahlasovat. Pro jednoduchost definujme, že mluvíme o meči a podobných zbraních, přičemž základem je hokejka anebo jiná dřevěná tyčka. Pokusím se vytvořit dostatek variant a Vy prosím volte vždy všechny možnosti které vám vyhovují.“). Užití interní pošty je zcela analogické užití emailu, s tím rozdílem, že zde bývá volba tématu komunikace omezena tematickým zaměřením serveru. Text je zde směřován konkrétnímu uživateli: „Ahoj, dá se banovat nějak jinak, než pomocí ip adres?“. Posledním zmíněným způsobem výměny informací jsou komentáře ke zveřejněným textům - článkům. Zatímco články mají relativně dobrou jazykovou úroveň (která však kolísá stejně tak, jako úroveň jazykového vzdělání autorů)), komentáře mívají často emotivní náplň, jejich pisatelé užívají nezřídka expresivitu a adresnost. Například komentář „brutální hra... a ty o té brutalitě nic nevíš, viď? Na ten kotník sem kulhala ještě dva dny a bolí to doteď... Vrrrrr:):)“ náleží k článku, jehož obsahem je krátké zhodnocení hry: „Byla to hodně dobrá akce i když nás bylo málo. Skřetball je trošku brutální hra, ale pro lidi, kteří se nebojí být zalehnutí třemi dalšími hráči je jako dělaná. Já osobně jsem hrála poprvé a dost mě to bavilo. Navíc byla sladká medovinová výhra, což je hodně dobrý důvod, proč si zahrát. Na příští takovou akci doporučuji zajít! A nebo nechoďte, alespoň zbude víc medoviny...„. Nakonec je třeba říci, že valná část komunikace realizované prostřednictvím stránek dargorath.net je prováděna „off-line“, to znamená, že účastníci komunikace nejsou přítomni ve stejný čas, ale zanechávají si vzkazy. 4. Rysy jazyka zájmové skupiny Povaha jazyka této skupiny uživatelů stránek, které spojuje společný zájem o literární žánr fantasy, historii, šerm a hry založené na principech tzv. „roleplayingu“ (tedy vžívání se do rolí imaginárních postav) probíhá nejzřetelněji v lexikální rovině jazyka. Svébytný způsob vyjadřování v sobě kumuluje několik jazykových a mimojazykových vlivů – vliv internetu, nářečí a společných zájmů uživatelů. 4.1 Patrné rysy internetového média Internetové médium vnáší do komunikace jasné rysy – předně jsou to stručnost, přechodovost mezi psanou a mluvenou formou jazyka a ortografické zvláštnosti podtrhující pisatelovu individualitu („Hmmmm..... no to je teda dobrý.... “). Dále se pak často objevuje absence diakritiky a neužívání velkých písmen. Jeden z důvodů, proč uživatelé diakritiku nepoužívají je obava o špatné dekódování znakové sady na straně příjemce – může se stát, že zpráva nebude počítačem příjemce správně přeložena a znaky obsahující českou diakritiku se nezobrazí korektně. Druhým důvodem pro vynechávání háčků a čárek je časová úspora, neboť bezdiakritické psaní se jeví o poznání rychlejší než diakritické. Mnozí uživatelé jsou pak obecně zvyklí na bezdiakritický pravopis a užívají jej v rámci veškeré internetové komunikace. Časová úspora je rovněž důvodem pro časté užívání zkratek. Velmi se vžilo užívání zkratek původem z angličtiny, které se vyvinuly v rámci chatovacích serverů a programů (tedy softwaru určenému primárně pro on-line komunikaci, kde je třeba rychle reagovat a úspora času je zde klíčová). Mezi nejužívanější patří např. „pls“ - z anglického please, tedy prosím, „lol“ - lot of laught – zkratka užívaná pro vyjádření pobavení, „imho“ - in my holy (nebo též humble – skromný) opinion – dle mého svatého názoru, „btw“ - by the way - mimochodem. Z češtiny se pak objevují zkratky „jj“ - užívané pro přitakání (analogické k anglickému ok) nebo mmnt – moment. Zkratek se pak lehce dotýkají i tzv. „smajlíky“ (z anglického smilies - tedy úsměvy, česky emotiikony)), které byly původně tvořeny výhradně znaky, které lze najít na klávesnici. Nyní se lze ale mnohem častěji setkat se smajlíky grafickými. Úloha těchto „emotiikon“ je jednoduchá – měly by vyjádřit náladu či postoj mluvčího. Nejčastější je úsměv „:)“ nebo smích „:D“, smutek „:(“ , zmatení „:/“ atd. Z lexikální oblasti sem pronikají zejména počítačové termíny pocházející z angličtiny jako „homepage“ - domovská stránka (často jen „page“)), „link“ - tedy odkaz, „image“ nebo „img“ - obrázek, „scrollovat“ - listovat, „banovat“ - udělit někomu „ban“ - zakázat uživateli přístup na stránky nebo do jejich sekce, „thread“ - vlákno diskuze atd. 4.2 Vlivy nářečí Protože jazyk užívaný na internetu kolísá mezi mluvenou a psanou formou, lze v mnohých textech nalézt silné vlivy obecné češtiny (diftongizace -ý v -ej, zúžení -é v -ý apod.)), hlavně však nářečí moravských (neboť stránky se primárně zaměřují na účastníky her, které jsou pořádány na území Moravy)), zejména ostravštiny a brněnštniny a to převážně ve slovní zásobě. Jazyk zde má obecně podobu odpovídající spontánní hovorové mluvě („jo, zato k nekrům se furt někdo hlásí, aj když to už nejde“)), nejvíce je to patrné v oblasti lexikální – velmi časté je užívání emocionálně zabarvených slov: „jupí, lidičky, bratříčku, hustý, vampýrek“ apod. Volba jazykových prostředků se tedy obecně přiklání k těm, které by v běžném psaném projevu byly považovány za stylově nižší nebo dokonce nepřijatelné. 4.3 Vliv žánru fantasy Literární žánr fantasy velmi silně ovlivňuje fenomén hraní her na hrdiny (a tedy i jejich podskupinu – hry na živo)), ozvláštňuje slovní zásobu mnohými cizokrajně znějícími vlastními jmény, názvy z mytologie a názvy smyšlených tvorů, míst a předmětů. Je třeba říci, že na tomto místě mluvíme o tzv. moderní fantasy literatuře, tedy o dílech vzniklých v šedesátých letech dvacátého století a později. Silný vliv má zejména dílo profesora J.R.R. Tolkiena a jeho následníků. 4.3.1 Vlastní jména Spisovatel J.R.R. Tolkien je autorem quenijštiny - umělého jazyka, který je syntézou staroangličtiny, finštiny a dalších severských jazyků. Mnozí uživatelé z tohoto jazyka čerpají při výběru tzv. „nicků“, neboli přezdívek užívaných nejen v rámci portálu, ale v rámci celého internetu. Uživatelé si vybírají jména jak románových postav, tak variací na ně - „Elder, Aragorn, Quendi, Melian“ apod. 4.3.2 Názvy míst Názvy míst bývají užívány nejčastěji v kontextech názvů jednotlivých her („Letos již popáté překročí vojska Nilfgaardu řeku Jarugu. Bitva ne tak docela podle Sapkowského!!!“)), bývají přejímány přímo z fantastické beletrie nebo bývají vytvářeny se záměrem o cizokrajné znění užitím pro češtinu netradičního sledu hlásek, volbou netradičních fonémů nebo atypické přípony (např. Alansie, Dargorath, Zagramské pláně, Dol Amorth). Tyto názvy pak bývají v rámci komunikace mezi uživateli zkracovány či komoleny: např. Bitva o Dargorath bývá zkracována jako „Darg“, Bitva pěti armád jako BPA, tedy „bepeáčko“, Pán prstenů jako PP neboli „pépéčko“ atd. 4.3.3 Ostatní názvy Velmi užívané jsou názvy fiktivních národů, kterých lze ve fantastické literatuře nalézt nepřeberné množství. Mnohé z nich se opírají o názvy mytologických bytostí, jiné jsou zcela smyšlené. Těchto názvů se užívá pro rozlišení jednotlivých herních stran („Bitva o znovuobnovení Magické moci kouzelné fontány života.3 strany - Varrigalové, Farellové a Raafové bojují o artefakt Pyratheon, který pomůže navrátit fontánu života do původního stavu.... “)), přičemž mnozí hráči vystupují na různých hrách stále pod stejnou fiktivní rasou. Nejčastější jsou opět smyšlené národy z díla J.R.R. Tolkiena – tedy „trpaslíci, elfové, hobiti, skřeti“, dále pak „trollové, zombie, vlkodlaci, upíři, barbaři, goblini“ apod. Objevují se rovněž názvy povolání jako např. „žoldáci, bojovníci, paladinové, kněží, alchymisté, druidové, hraničáři, čarodějové, mágové či nekromanti“. Všechny tyto názvy bývají užívány velmi často, proto se vyskytují i záměrné zkomoleniny, tvořené nejčastěji příponami -ík a -ák: „skřetík, skřeťák, elfík, zombík, trpoš, trolík, nekro“. Někteří návštěvníci stránek se tedy stylizují do role některého z fantaskních národů a přizpůsobují tomu svou mluvu i mimo herní prostředí („Daran ne zelený...orci být zelený...moc se ork ptát...to nedopadnout s ty dobře “.). Cizokrajné lexémy bývají rovněž často užívány v názvech skupin, které shromažďují jednotlivé hráče, např. „Theowolfovi sběratelé příběhů, Erienští, Sinwar, Varag, Ebrii Barbarii“. 4.4 Archaismy a Historismy V rámci komunity hráčů her na živo jsou slova zastaralá a zastarávající velmi frekventovaná, zejména historismy a lexikální archaismy, méně pak archaismy sémantické. Nutnost jejich užívání vyplývá ze vztahu účastníků her k historii a k šermu – ve hře se totiž hráči pohybují v historických kostýmech a užívají makety historických zbraní. Archaismy se užívají jak v původní formě (palcát, toulec, tulka, řemdich, palaš, kyrys, suknice, pelerína, vrkoč, kápě...) tak přizpůsobené dnešním zvyklostem, nejčastěji jako slangismy vytvořené prostřednictvím univerbizace (kroužková košile – kroužkovka, plátová zbroj – plátovka, obouruční meč – obouručák, zbraň z jekoru – jekorovka, zásahová plocha – zásahovka atd.). 4.5 Vlivy z herní terminologie Návštěvníci portálu dargorath.net mají společnou zálibu v hraní, užívají tedy hojně herní terminologii zejména her počítačových a stolních. Z počítačových her jsou to obzvláště anglikanismy (např. „headshot“ – zásah do hlavy, „fajtit“ z fight – bojovat, „damage“ – zranění, „(vy-)killovat“ (z kill) – zabíjet, „ultralight“ – velmi lehká zbraň, „fireball“ –ohnivé kouzlo)), ze stolních her jsou to pak pojmy jako „postava“ – tedy imaginární charakter, „cépéčko“ neboli CP – zkratka pro cizí postavu, tedy něčím výjimečný herní charakter. Celá škála lexémů pak pochází přímo z terminologie hráčů larpů: velmi často užívaný je termín „dřevárna“ - tedy hra, kde se užívá dřevěných maket zbraní a „družinovka“ - tedy hra, která je postavená na spolupráci hráčů v družinách, dále výrazy jako „lama“, „troll“ či „kotva“ užívané pro označení nezkušených hráčů, herní pojmy jako „kydlit“ (začátečnický styl boje)), „životy“ – herní výdrž hráče. 5. Závěr V rámci internetu se prezentuje množství zájmových skupin a komunita sdružující se na základě záliby v hrách na hrdiny a fantasy literatuře je zastoupena více než bohatě. Díky tomu se jazyk užívaný v rámci komunity rozvíjí, obohacuje se mnoha různými vlivy a díky internetu se neustále rozvíjí. Samotný internet má však na podobu komunikace rovněž značný vliv a lze říci, že se nezřídka projevuje i v pozdějších mluvených projevech. 6. Resumé Visitors of pages dargorath.net use very specific kind of language, influenced by language of internet medium, dialects and notions, that are very rich and that include effect of fantasy literature and many terms from games, especialy role platiny games. 7. Použitá literatura a prameny ČMEJRKOVÁ, Světla, Jazyk vybraných domovských stránek českých studentů a mladých absolventů vysokých škol v síti „World Wide Web“, Naše řeč 80, 1997, č.5, s. 225-247 NEWERKLA, Stefan Michael, Čeština v síti: Psanost či mluvnost, Naše řeč 82, 1999, č. 3, s. 127-138 http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=1037 [2005-09-06] http://www.zive.cz/h/Uzivatel/Ar.asp?ARI=16402 [2005-09-06] http://cs.wikipedia.org/ wiki/Quenij%C5%Alttina [2005-09-06] 8. Přílohy 8.1 Záznam z diskuze 8.2 Ukázka článku 8.3 Upoutávky na jednotlivé hry 8.1 Záznam z diskuze „Jerrychard: Vždycky jsem byl pro to řvát při útoku ze zadu "záda!", aby se člověk připravil na to, že dostane zasah. Ale názory se různí a mění: Na DArgorathu mě jakýsi válečník v kostymu samuraje nevybíravě okřiknul, že to řvu moc pozdě a že se záda řvou tři metry od oběti. Učinil jsem tak asi třikrát, z toho dotyčný dvakrát udělal kryt z otočky, tak jsem toho nechal a řval dál podle sebe (ostatně mi to požehnal Skaven a ten si na bezpečnost potrpí). Apostrof: Ja bych nerval ale kdyz uz tak ne moc brzo a jestli to bude pozde tak maji smulu maximalne te servou za to ze to bylo pozde. jestli maji bitvy aspon castecne simulovat bitvy tak proc rvat zada. treba v bitve u krescaku urcite neprisel vojek za druhym zezadu a nezarval: "utocim zazadu" pockal az se otoci a pak na neho nazautocil Jerrychard: Proto taky nervu prillis brzo, ale zas mi nepsujde, ze ani moc pozde...proc na moje vlakna nikdy nikdo nic nepise, je to tou formulaci? Vlček Lucka: Apostrof:lidi umírali v bitvach "ano" ale i tak kvuli toho že někdo nezařve ze zadu se může něco stat podej me to napřikaldě: laina a ty bojujěš z portivníkem druhe strany ted nečekaně dostaneš šupu ze zadu (zeber v uvahu tvoji postavu ) a když tě nekdo fakt jako že nabali tak se vklidu můžeš převalit na ten meš co je před tebou. atd . je to bezpečnost a ja jsem trvdě proto aby se jakym koliv řevem třeba éé nebo zada ohlašovalo že ti dam zasach Berethir: zada rvat bych videl na mensich akcich v obrovske masove bitve to ztraci vyznam ja ale osobne rvu skoro vzdy Eskel: Ten samuraj byl Geralt z Rižie.... Záda bych neřval, když to zařvete předem, tak se ten člověk otočí a dost často reflexivně máchne mečem... a za druhé: vy tím řevem přijdete o výhodu... zařvete-li 2 sekundy předem, o se otočí a už to nejsou záda, takže ste řvali zbytečně.... Jsem proto aby se neřvalo... stejně, když du na někoho zezadu, tak proč bych do něj šil ránu??? stačí ho ťuknout a pak říct záda, ať vá, že dostal zásah.... Podle mě řvát zádá s předstihem je blbost... je to nebezpečné... “ 8.2 Ukázka článku „Při psaní článku si uvědomuji, že kostýmy stylizuji do postav lidských či podobně vyspělých. Nevím, jak vyrobit kostým krásného skřeta, proto nevím, zda jsou mé rady přenositelné na jiné rasy. Pokud ne, vybízím tímto národnostní menšiny, ať vylezou z temných skrýší a prozradí své know-how. Boty Vzít si kecky, vzít si kanady, mít historickou obuv, toť otázka... V historické obuvi s historickou podrážkou si v náročných dřevárenských terén můžete pěkně rozbít držku, přesto je tato varianta zřejmě nejlepší. Vyhněte se však ve všech případěch teniskám - jdete si snad na bitvu zaběhat? Kanady či "nenápadně" vypadající treková obuv je snad menším zlem, ale i zde se dostává na jazyk ozačení "keckař". Levné a jednoduché řešení není. [...]“ 8.3 Upoutávky na jednotlivé hry „Jde již o 3.pokračování LARPU ze světa Taurey - Maximální počet hráčů byl již překročen. Nyní je možno se přihlásit pouze za démona či CP. “ „navrat eledé v čele s řitíři ewonem a šamanem a všemi ostatními co jste dloouho neviděli... třeba Dilvish.. mate se na co teschat. na to se nezapomene.. “ „Jedná se o LARP, který bude vrcholit bitvou o Helmův žleb. Celá akce je situovaná do prostředí, které H. žleb připomíná a bude záležet jen na vás, kdo zvítězí. “ „Jarní bitva na které zrada nebude nic neobvyklého. Každý se totiž chce proslavit jako generál armády, která zkolonizovala Island (ať již ve jménu Ódina či Krista).A protože cesta ke generálské hodnosti je vydlážděna mrtvolami, nepřátel i spojenců, máte se na co těšit... “

25.07.2005. 13:06

Komentáře